Cases

Gemeente Overbetuwe

In de afgelopen jaren heeft Vifora de gemeente Overbetuwe diverse keren ondersteund in het participatief tot stand brengen van haar bestemmingsplan voor een aantal van haar kernen. Wat begonnen is met de kernen Hemmen en Zetten, is gecontinueerd met de kernen Driel, Valburg, Slijk-Ewijk en Randwijk.

Allemaal op nagenoeg dezelfde wijze, inwoners uitnodigen stellingen te maken op zaken die in het bestemmingsplan horen, hier met elkaar discussie over voeren en vervolgens op de uitgewerkte stellingen stemmen. Dit allemaal online op het sociale platform van mijnbuurtje.nl.
Zondermeer zijn dit soort participatietrajecten als succesvol te bestempelen, er is veel energie gestoken in het activeren van de bewoners van de kernen. Zo is er op markten en huis aan huis geflyerd, via social media veel aandacht gevraagd en uiteraard in de lokale en regionale media.
Als afsluiting zijn er in de kernen discussie-avonden gehouden en zijn die stellingen nog eens besproken waar nog meningsverschillen over waren. Hierbij zijn sommige stellingen, na geringe aanpassingen, alsnog aangenomen. Deze zijn vervolgens met de reeds eerder aangenomen stellingen vanuit het sociale platform in het bestemmingsplan opgenomen.
De gemeenteraad had natuurlijk het laatste woord, maar met een dergelijk gedragen bestemmingsplannen is dat al die tijd als hamerstuk beschouwd.

Gert-Jan Willemsen, teammanager Omgeving gemeente Overbetuwer:

Iedere keer weer weet Vifora participatietrajecten binnen onze gemeente tot een groot succes te maken. Met hun kennis en ervaring vanuit de traditionele en nieuwe media zijn ze bij uitstek geschikt om campagnes op te zetten om bewoners op een leuke en pakkende manier te enthousiasmeren. Daarnaast hebben ze een prima aanpak om met grote groepen tot gedragen besluitvorming te komen en weten ze iedere keer weer dit soort trajecten op een doeltreffende manier projectmatig te managen.
Vroeger stelden wij de bestemmingsplannen op en na akkoord van de gemeenteraad hadden we vaak heel veel kostbare juridische procedures te voeren. Met de participatietrajecten van Vifora hoeft dat niet meer, dat scheelt ons heel veel geld. Zeker nu we de de omgevingsplannen conform de omgevingswet ook participatief tot stand moeten brengen, is Vifora voor ons de partij die ons ondersteund hierin.

Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek stond een paar jaar geleden aan de vooravond van een nieuwe meerjaren-strategie. Binnen de Koninklijke Bibliotheek werd al enige tijd gesproken over de koers die ingezet diende te worden, digitaal en zo ja, onder welke condities? Hoe gaan we om met de fysiek collectie? Hoe bouwen we een digitale collectie op?

 

Om een eenduidig gedragen en vernieuwende strategie te realiseren is ViFora gevraagd het proces totstandkoming strategie te faciliteren. Hiervoor zijn vervolgens zo’n 120 stellingen in zes thema’s geformuleerd en vervolgens in een discussie-sessie aangeboden aan de directie en midden management. Zij hebben op deze stellingen gestemd en gediscussieerd over de resultaten van de stemronden. Het resultaat was een meerjaren-strategie die niet zozeer vernieuwend was, maar wat wel duidelijke keuzes bevatte, die gedragen werden en waarmee de organisatie haar omwenteling kon realiseren.

 

KNMP

De KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers, kreeg van het ministerie van VWS de opdracht om medicatieveiligheid in Nederland te verbeteren. Eén van de belangrijkste knelpunten van medicatieveiligheid was niet goed of niet optimaal functionerende Apotheek Informatie Systemen (AIS). De oorzaak daarvan lag in het niet goed aansturen van en regievoeren op de leveranciers van de AIS-en, waardoor er vaak een mismatch ontstond tussen de gewenste en geleverde functionaliteiten.

Met de wetenschap dat Nederland een heleboel openbare-, ziekenhuis en ketenapotheken en veldpartijen als NVZA kent, die allemaal een mening hebben over de oplossingsrichting, besloot het KNMP een visietraject te starten. Met dit visietraject zou een gezamenlijk gedragen mening gevormd moeten worden over de oplossing van dit complexe probleem.

Vervolgens is Vifora gevraagd dit proces te faciliteren, waarbij gedragenheid en effectiviteit van de sector brede visie en oplossingsrichting randvoorwaardelijk waren. Vifora heeft drie sector brede themagroepen gevormd, die allerlei stellingen geformuleerd hebben. Deze stellingen zijn na grondige toetsing en selectie voorgelegd in een ervariumsessie waar ruim 40 vertegenwoordigers vanuit de sector aanwezig waren. Deze hebben tijdens deze sessie op de stellingen gestemd en gediscussieerd over de resultaten, met als resultaat een uniek sectorbreed gedragen visiedocument. Dit visiedocument is vervolgens de opmaat geweest voor allerlei maatregelen ter verbetering medicatieveiligheid, waaronder de vorming van een regieorganisatie onder de KNMP.

Ons kantoor

Baarnsche Dijk 4-F
3741 LR Baarn

Contact

035-2203008

06-24435833
info@vifora.nl

Kantoortijden

Maandag – Vrijdag:
9:00 – 17:00
Zaterdag & Zondag: Gesloten

Volg ons!