Werkwijze

Participatie is een mooi begrip, maar ideeënbussen, inspraakavonden en allerlei panels werken niet altijd even effectief. Wij hebben we een aantal campagne gestuurde participatie-aanpakken ontwikkelt om tot gedragen beeld- en besluitvorming te komen. Deze methodes gaan veel verder dan gebruikelijke de ideeënbussen en inspraakavonden. We voeren onze participatiemethodiek altijd als project uit, met een start en een eind- en opleverdatum.

Lees verder...

In het kort komt onze participatiemethodiek hierop neer:

 • Stel als opdrachtgever je doel, je doelgroep en je kaders vast.
 • Maak de participatie-aanpak concreet; bijvoorbeeld de stellingenparticipatie.
 • Onderzoek de drijfveren en middelen waarop je doelgroep(en) het beste bereikt kunnen worden.
 • Maak een communicatieplan, gericht op het campagne gestuurd activeren van de doelgroep(en) en maximaliseren van de participatiegraad
 • Start de communicatie en activeer daarmee de participatie van de doelgroep(en):
  1. laat je doelgroep met knelpunten, ideeën en voorstellen komen
  2. zorg dat deze input geconsolideerd en geoptimaliseerd wordt voor oordeelsvorming
  3. laat je doelgroep besluiten nemen of zich een oordeel vormen op de geoptimaliseerde input.
 • Verzamel de output van de doelgroep en rapporteer daarover naar de opdrachtgever.

Onze methodiek is gebaseerd op on- en offline participatie. Op deze manier bereiken we online zoveel mogelijk deelnemers op hun eigen tijd en moment.  En offline met een (vaak beperkte) groep deelnemers, de online participatie vormgeven en voorbereiden. Door deze methode is het gehele traject een traject van de participanten en niet van ViFora. Wij geloven dat de combinatie on- en offline het meest effectief is.

WAAR GELOVEN WE IN?

Wij geloven dat veranderingen en vernieuwingen het beste opgepakt, uitgevoerd en beklijfd zullen worden als de betrokkenen hier ook daadwerkelijk bij betrokken worden. Traditioneel worden veranderprogramma’s of vernieuwingsprojecten zowel procesmatig als inhoudelijk centraal bestuurd. Er wordt dan veel geld gestoken in de communicatie naar de stakeholders, de betrokkenen.

Vanuit onze ervaring met dit soort verander- en vernieuwingsprojecten gaat het traditioneel vooral om het overtuigen van de betrokkenen voor de verandering en vinden er veel discussies en allerlei herstelacties plaats na de verandering. Hier gaat uiteindelijk heel veel geld en energie in zitten en levert aan alle kanten frustraties op.

Lees verder...

Dit past ook bij een veranderende samenleving en maatschappij. De samenleving en de mensen zijn zich meer en meer bewust van wat zij willen, kunnen en mogen. Dat zien we in de zorg, waarbij de arts zich meer als coach opstelt en persoonlijke gezondheidsomgevingen worden ingericht. Dat zien we in de overheid waarbij allerlei vormen van digitalisering de burger faciliteert en er inspraak en participatie van de burger gevraagd wordt. Het is niet meer “ja en amen”, maar veel meer “stop, wacht eens even”.

VIFORA IS PLATFORM-ONAFHANKELIJK

Wij zijn platform onafhankelijk en werken met diverse online platform leveranciers samen. Dit doen we zolang zij in staat zijn de online participatie functioneel te ondersteunen. Dit betekent dat door organisaties reeds ingezette tools en platformen voor participatie, ook in onze trajecten prima een rol kunnen spelen. Dit voorkomt een veelvoud en wirwar aan participatieplatformen en -tools in uw organisatie.

Wij zijn bijzonder tevreden over onze samenwerking met mijnbuurtje.nl. Een functioneel geschikt platform met een actief netwerk met buurtverbinders en andere belangstellenden. Dit netwerk is per definitie een goede basis om allerlei lokale en gemeentelijke vraagstukken participatief te benaderen.

Kortom, of het nu gaat om het construeren van een stip op de horizon, het ontwikkelen van programma om te bezuinigen, het vinden van ideeën om te innoveren of het opstellen van een beleidsplan. Wij zorgen voor een gedragen resultaat.

STELLINGENPARTICIPATIE

Onze meest gebruikte participatie-aanpak is de stellingenparticipatie. Aan de doelgroep(en) wordt gevraagd met stellingen te komen over de voorliggende strategie of het beleidsvraagstuk. Vervolgens worden deze stellingen geconsolideerd en geoptimaliseerd, waarna dezelfde doelgroep(en) gevraagd wordt hierop te stemmen.

Lees verder...

Vervolgens hanteren we de volgende regels:

 • 75% of meer ‘eens’ (dit kan ook een ander percentage zijn), de stelling wordt als piketpaal voor de strategie of beleid geslagen;
 • Bij 75-50% ‘eens’ (dit kunnen ook andere percentages zijn) wordt een stelling geparkeerd voor een nader discussie;
 • Minder dan 50% ‘eens’ (dit kan ook een ander percentage zijn) wordt een stelling per definitie verworpen;

Op basis van deze voor iedereen zichtbare regels wordt een eerste set aan piketpalen verzameld, de stellingen die tussen de 75-50% scoren worden in een aanvullende (doorgaans) offline bijeenkomst met de doelgroep(en) besproken en er over gediscussieerd. Waarna er alsnog, al dan niet in aangepaste vorm, op de stellingen gestemd wordt. Die stellingen die dan 75% of hoger scoren, zullen alsnog als tweede set aan piketpalen worden verzameld.
Vervolgens worden de piketpalen gestructureerd als speerpunten, beleidsregels of kaders opgenomen in het strategie- of beleidsplan. Dit gedragen strategie- of beleidsplan wordt dan voorgelegd aan de opdrachtgever, raad van bestuur, collega of gemeenteraad voor definitieve besluitvorming.
Het moge duidelijk zijn dat deze aanpak alleen een goed resultaat geeft als er veel deelnemers zijn geweest om met stellingen te komen en daarop te stemmen. Vandaar dat we deze aanpak dan ook altijd samen laten gaan met een uitgekiende communicatiecampagne om hiermee de participatiedeelname of -graad te maximaliseren.
Vraag ook naar onze andere participatie-aanpakken.

 

Ons kantoor

Baarnsche Dijk 4-F
3741 LR Baarn

Contact

035-2203008

06-24435833
info@vifora.nl

Kantoortijden

Maandag – Vrijdag:
9:00 – 17:00
Zaterdag & Zondag: Gesloten

Volg ons!